MEET THE TEAM

Daniel Xie

Co-Head

Yigga Zhang

Co-Head

Jennie Lin

Managing Director

Edward Su

Managing Director

Ivan Yung

Managing Director

Adam Coe

Director

Stella Li

Director

Helen Zhang

Director

Joyce Chan

Director

Angela Zhu

Associate

Maria Yin

Associate

Renee Barredo

Associate

©2020 by hEDGE Financial Services Conference